top of page

Cleantrend spĺňa normy najvyššej kvality ISO.

Naši špecializovaní pracovníci, upratovacie a čistiace služby, interné procesy a zodpovednosť voči životnému prostrediu sú prispôbené medzinárodne platným štandardom kvality.

certifikaty-cleantrend-upratovacia-firma

ISO 9001 (kvalita)

Naša  spoločnosť bola riadne certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015, ktorá je jedným z najpoužívanejších manažérskych nástrojov riadenia kvality procesov na svete. Úzko súvisí s kvalitou a stabilitou procesov. Zaoberá sa riadením a neustálym zlepšovaním, aby organizácia dokázala uspokojovať potreby zákazníkov a plnila zákonné a regulačné požiadavky tretích strán týkajúcich sa kvality, napríklad štátnych inštitúcií.

V CleanTrend sme presvedčení, že kvalita by mala byť súčasťou všetkých našich prevádzkových procesov. Naše zásady zabezpečenia kvality sa uplatňujú na všetkých úrovniach personálu, na všetky postupy a materiály / vybavenie používané v našich upratovacích a čistiacich službách. Naša politika kvality je štruktúrovaná tak, aby nielen zvyšovala štandard čistenia na začiatku spolupráce, ale aby sa táto norma dôsledne dodržiavala počas celého trvania spolupráce.

 

S našimi zamestnancami pracujeme na interných procesoch a školiacich programoch, aby sme si v tíme udržali tých najlepších. To priamo odráža profesionalitu, ktorú naši klienti získajú počas spolupráce.

Ekonomické prínosy:
 znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
 zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
 možnosť účasti vo verejných súťažiach

 
Prínosy pre vedenie organizácie:

 zlepšenie celkového riadenia organizácie 
 presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
 poriadok vo firme (v organizácii)
 vybudovanie firemnej kultúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001 (životné prostredie)

 

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali environmentálne riziká pod kontrolou. Preto pracujeme s dôrazom na životné prostredie. Každý dezinfekčný prostriedok, ktorý používame má priradenú kartu bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje identifikáciu danej látky a možných rizík pri manipulácii s danou látkou. Všetci zamestnanci sú riadne poučení o dôležitosti kariet s bezpečnostnými údajmi.

V rámci nášho záväzku v oblasti životného prostredia sme realizovali tieto iniciatívy:

  • Spĺňame príslušné regulačné požiadavky krajskej hygienickej stanice.

  • Používame dezinfekčné prostriedky šetrné k životnému prostrediu.

  • Evidujeme spracovanie odpadov, máme stratégiu odpadového hospodárstva.

 

  • Podporujeme environmentálne povedomie poskytovaním školení a zabezpečovaním toho, aby každý člen nášho tímu rozumel svojej zodpovednosti za životné prostredie.

  • Zabezpečujeme efektívne využívanie zdrojov, predchádzame znečisťovaniu a snažíme sa minimalizovať akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie spôsobené našou aktivitou alebo prostriedkami, ktoré pri práci používame.

  • S dodávateľmi diskutujeme o tom, či sa dajú použiť výrobky priaznivejšie pre životné prostredie.

  • Trvalo udržateľne zaobchádzame s odpadom a sme si vedomí našej zodpovednosti za recykláciu všade, kde je to možné.

  • Snažíme sa zladiť naše pracovné postupy s postupmi našich klientov v súlade so životným prostredím.

ISO 45001 (bezpečie a ochrana zdravia pri práci)

Naša spoločnosť má zavedené systémy na efektívne riadenie rizík v oblasti zdravia a bezpečnosti na pracovisku (BOZP). Certifikácia ISO 45001 (bývala OHSAS 180001) sa vo všeobecnosti považuje za najuznávanejší štandard systémov riadenia bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci na svete.

Základná požiadavka normy je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Všetci zamestnanci CleanTrend sú vyškolení na najvyššej úrovni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všetky záznamy o školeniach sú zdokumentované.

Chceli by ste s nami spolupracovať?
Kontaktujte nás!

+421 907 156 776

alebo vyplňte formulár
a získajte cenovú kalkuláciu.
Vyplňte nasledovný formulár
a získajte predbežnú cenovú kalkuláciu.

Prosím vyplňte vaše kontaktné údaje:

Vyplňte informácie o priestore, kde potrebujete čistiace a upratovacie služby:

O aký typ služieb máte záujem?*

*vybrať môžete viac možností

Ďakujeme! Čoskoro vás budeme informovať

o ďalšom postupe.

bottom of page